reklama-baner
≡ menu

Warunki uczestnictwa

1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa mają zastosowanie do imprez kolonijnych, obozów i zimowisk przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz Uczestników pełnoletnich biorących w nich udział i stanowią integralną część Zgłoszenia - Umowy o świadczenie usług turystycznych. Warunki niniejsze dotyczą imprez organizowanych przez ARTWAY Kompania Twórcza.

Odpowiedzialność Organizatora

2.1. Organizator odpowiada za przygotowanie i realizację świadczeń zakupionych przez Zgłaszającego/Uczestnika w zakresie potwierdzonym pisemną ofertą imprezy.

W ramach zawartej umowy Organizator zobowiązuje się również do informowania przez dwa najbliższe sezony o ofercie i promocjach, na co Zgłaszający/Uczestnik wyrażają zgodę (o ile w umowie nie zawarto odmiennych postanowień).

2.2. W przypadku udowodnionego niedotrzymania warunków umowy Organizator zobowiązany jest do proporcjonalnego obniżenia ceny bądź zaoferowania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie nie uprawnia do rekompensaty.

2.3. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług ogranicza się do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta (Art. 11b, pkt.3 ustawy o usługach turystycznych).

2.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wojny, strajku, epidemii, katastrofy ekologicznej, zakłóceń komunikacyjnych, zamknięcia granic, decyzji administracyjnych władz i wystąpienia innych sił wyższych oraz działania osób trzecich, nie będących kontrahentami Organizatora, uniemożliwiających realizację umowy. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje organów granicznych oraz za jakość usług fakultatywnych, zakupywanych samodzielnie przez Uczestników (wypożyczalnie sprzętu sportowego, ogólnie dostępne wyciągi narciarskie, baseny, muzea, wycieczki fakultatywne itp.) W zakresie usług przewozowych odpowiedzialność Organizatora określają przepisy szczególne dotyczące transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności również za jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych w poszczególnych krajach – osoby wymagające częstego kontaktu proszone są o zaopatrzenie Uczestników w telefony komórkowe.

2.5. Organizator zachowuje sobie prawo do zamiany obiektu, środka transportu i programu imprezy lub odwołania imprezy (za zwrotem wpłaconych kwot) tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak np. awaria techniczna, anomalie pogodowe czy zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, o ile oferta imprezy nie stanowi inaczej. O ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator powiadomi najpóźniej 10 dni przed imprezą. Zgłaszającemu nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

2.6. Cena imprezy może zostać podwyższona wyłącznie w wypadku wzrostu kursów walut, kosztów transportu bądź wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych i morskich. W czasie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona (Art.17 Ustawy o usługach turystycznych). Wzrost ceny powyżej 10% uprawnia Zgłaszającego do odstąpienia od umowy za zwrotem wszelkich wpłaconych kwot. Warunkiem odstąpienia jest pisemne oświadczenie złożone w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od podwyższeniu ceny. W przypadku wzrostu ceny poniżej 10% rezygnacja może nastąpić na zasadach określonych w pkt.4; brak rezygnacji zobowiązuje Zgłaszającego do zapłacenia podwyższonej ceny.

2.7. Organizator nie gwarantuje spełnienia nie wymienionych w programie dodatkowych życzeń klientów, w szczególności dotyczących żywienia (chyba, że zapis w umowie-zgłoszeniu stanowi inaczej). Uczestnikom imprez zagranicznych Organizator zapewnia żywienie wg narodowych i regionalnych zwyczajów kulinarnych. Nie może stanowić podstawy reklamacji sposób przyrządzania potraw i ich skład zgodny z obyczajami danego kraju, w szczególności w niektórych krajach śniadania mogą mieć charakter kontynentalny.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika z własnej winy lub wskutek łamania niniejszych warunków uczestnictwa.

2.9. Zgłaszający/Uczestnik może powoływać się tylko na informacje dotyczące oferty zawarte lub uzyskane w formie pisemnej umowy.

Odpowiedzialność Zgłaszającego i Uczestnika

3.0. Zgłaszający obowiązany jest dostarczyć do biura Organizatora najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku (chyba, że zapis w umowie stanowi inaczej). Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania imprezy (np. zażywanie leków, uczulenia itp.) winny być wpisane do Karty bądź trwale do niej dołączone. Brak Karty uniemożliwia wyjazd razem z grupą.

3.1. Uczestnik jest zobowiązany posiadać w trakcie trwania imprezy aktualnie obowiązujące dokumenty (np. ważny paszport, legitymację uczniowską). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braku bądź zagubienia przez Uczestnika w/w dokumentów.

3.2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów celno-dewizowych i paszportowo-wizowych w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym.

3.3. Uczestnik winien bezwzględnie stosować się do regulaminu imprezy, poleceń kierownika/pilota i innych przepisów organizacyjnych właściwych dla miejsca imprezy. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu i samowolne oddalanie się od grupy.

3.4. W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 3.3. Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie na koszt własny/Zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń. Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika z imprezy na własny koszt. W wypadku odmowy Organizator będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika, który przekazany zostanie miejscowym władzom opiekuńczym, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Zgłaszający/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia go z odpowiedzialności za zachowanie Uczestnika sprzeczne z regulaminem placówki i wyrządzone przez niego szkody. Pełnoletni Uczestnicy imprez łamiący zasady określone w pkt. 3.4. mogą być proszeni o natychmiastowe opuszczenie placówek kolonijnych. Powrót odbywa się wówczas na własny koszt i odpowiedzialność.

3.5. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. W wypadku braku środków Uczestnik może zostać wykluczony z imprezy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3.5. W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody Uczestnicy zajmujący wspólnie pokój hotelowy odpowiadają za jego stan solidarnie.

3.6. Niezależnie od zawartego na rzecz Uczestnika ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków na Uczestniku spoczywa ryzyko związane z uprawianiem sportów urazowych (jeździectwo, narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze itd.)

3.7. Wielkość bagażu Uczestnika ogranicza się do 2 sztuk o łącznej wadze 20 kg. Uczestnik sam odpowiada za dopilnowanie osobistego bagażu (w szczególności pieniędzy) w trakcie podróży i podczas pobytu. Wskazanie jest nie zabieranie większych sum i szczególnie cennych rzeczy (w przypadku dzieci młodszych możliwe jest powierzenie kieszonkowego w drobnych nominałach wychowawcy w podpisanej imiennie kopercie ze wskazaniem wysokości dziennej wypłaty). Ewentualne ubezpieczenie bagażu i własnego sprzętu sportowego leży po stronie Uczestnika. Za bagaż powierzony, Organizator ponosi odpowiedzialność do wysokości 500 zł. Sprzęt narciarski winien być zapakowany w pokrowcu i podpisany.


Warunki rezygnacji

4.1. Rezygnacja winna nastąpić na piśmie. Brak wpłat w terminach określonych w umowie poczytuje się za rezygnację z winy Zgłaszającego/Uczestnika automatycznie, na zasadzie wyjątku.

4.2. W wypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator zwraca wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń:

-100 zł – jeśli rezygnacja nastąpiła do 40 dni przed imprezą

-20% ceny imprezy – jeśli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed imprezą

-50% ceny imprezy – jeśli rezygnacja nastąpiła do 21 przed imprezą , plus potrącenia wynikające z już poniesionych kosztów organizacyjnych (rezerwacje, opłaty telekomunikacyjne, wizy). W przypadku późniejszej rezygnacji Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od obiektywnych przyczyn rezygnacji.

4.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z części świadczenia (np. wcześniejszy powrót z imprezy) i poniesienia dodatkowych kosztów związanych z tym faktem, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot związanych z tym kosztów i nie wykorzystanych świadczeń.

4.4. Rezygnacja ze wskazaniem zastępcy może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 35 zł.

4.5. Zalecamy wykupienie stosownego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

Reklamacje

5.1. Reklamacje w sprawie usług świadczonych w czasie trwania imprezy powinny być wnoszone na piśmie, niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia uchybień, do wychowawcy lub kierownika/pilota imprezy (w pierwszej kolejności) lub do siedziby Organizatora.

5.2. Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejszym, niż 7 dni od daty zakończenia imprezy. Warunkiem koniecznym do ich pozytywnego rozpatrzenia jest spełnienie wymogów pkt.5.1.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni.

5.4. W przypadku uznania reklamacji Organizator zaproponuje świadczenie zastępcze lub dokona zwrotu zgodnie z pkt.2.2. niniejszych Warunków Uczestnictwa. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dane osobowe

6.1. O ile umowa nie zawiera odmiennych postanowień Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę na wprowadzenie do bazy danych Organizatora i przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, nr paszportu, które zgodnie z Art. 2.3. Ustawy o ochronie danych osobowych są dla Organizatora niezbędne w celu przygotowania oferty. Zgłaszający i Uczestnik mają prawo do wglądu i korekty swoich danych osobowych.

04.01.2011 12:18:38

Drukuj stronę Poleć stronę znajomym Na górę strony
© ARTWAY ::::::
Informacja o plikach cookies: serwis artway.pl używa plików cookies w celach marketingowych. Jeśli chcesz możesz wyłączyć ich zapisywanie na Twoim komputerze w ustawieniach Twojej przeglądarki.